Algemene voorwaarden

Tenzij wij schriftelijk en uitdrukkelijk afwijkende voorwaarden hebben aanvaard, worden al onze verkopen afgesloten tegen de volgende voorwaarden, wat ook de koper op de van hem uitgaande geschriften mag hebben gesteld:

 1. Offertes door ons gedaan zijn steeds vrijblijvend en zonder verbintenis. Alle beschrijvingen, maten ed. van de aangeboden producten en diensten zijn benaderend.
 2. Alle goederen moeten van magazijn te Wevelgem afgenomen worden, ten laatste drie dagen na bevestiging van de leveringstermijn. Eventuele leveringen franco geschieden op risico van de klant. De goederen worden enkel verzekerd op bijzondere schriftelijke aanvraag te melden in het verkoopcontract.
 3. De door ons opgegeven leverings- of uitvoeringstermijnen zijn niet bindend en worden slechts als inlichting meegedeeld. Het overschrijden van onze leverings- of uitvoeringstermijnen door ons, kan nooit tot enige schadeloosstelling verplichten en kan de koper ook niet van zijn verbintenis bevrijden.
 4. Adviezen en informatie worden steeds naar beste vermogen gegeven. Alle inlichtingen of mededelingen worden enkel ten titel van inlichtingen gegeven en hebben geen enkele verbindende waarde.
 5. RENOFORT kan te allen tijde beslissen zonder verdere motivering de onderhandelingen af te breken en kan niet aansprakelijk worden gesteld of enige schadevergoeding verschuldigd zijn n.a.v. van fouten in onderhandelingen, tekortkoming in informatieplicht of onrechtmatig afbreken van onderhandelingen.
 6. Slechts bij ondertekening van de offerte komt een rechtsgeldige overeenkomst tot stand.
 7. Het risico van beschadiging of tenietgaan van de goederen gaat over op de medecontractant vanaf het sluiten van de overeenkomst.
 8. De medecontractant is aansprakelijk voor schade t.a.v. goederen van derden die geleden wordt ingevolge de uitgevoerde werken.
 9. Bij de éénzijdige verbreking van het contract door de klant, zal deze een schadevergoeding moeten betalen ten belope van 30% van de totale prijs
 10. Mocht na het afsluiten van een overeenkomst enige wijziging komen in de grondstoffenprijzen, buitenlandse valuta, wettelijke heffingen, in- of uitvoerrechten, invoer- of factuurtaks, of andere rechten of belastingen, dan zal deze wijziging, zo wij dit wensen, tot een passende verrekening aanleiding geven.
 11. Alle klachten met betrekking tot de door ons verkochte goederen of uitgevoerde werken, moeten schriftelijk en per aangetekende en gemotiveerde brief bij ons worden ingediend binnen de acht dagen na de levering of na uitvoering van de werken en dit alleen wanneer de goederen nog niet verbruikt of verwerkt zijn. Na afloop van deze termijn zonder schriftelijke klacht per aangetekende brief, wordt de levering als definitief aanvaard aangezien.
 12. Reclamaties, klachten of het niet tijdig ontvangen van schriftelijke garanties op onze producten, zijn geen reden tot uitstel van betalingen.
 13. Wanneer wij wissels als betaling aanvaarden, brengt dit geen schuldvernieuwing teweeg. Zodoende blijven de algemene voorwaarden in voormeld geval onverkort van toepassing. Alle kosten aan het disconteren van dergelijke wissels verbonden, zijn steeds ten laste van de klant.
 14. Behoudens andersluidende en schriftelijke bepaling, zijn onze facturen betaalbaar 30 dagen na factuurdatum. De financiële en bankkosten zijn ten laste van de koper. De medecontractant kan nooit enige schuldvergelijking toepassen. De definitieve oplevering vindt plaats bij het einde van de werken; indien geen proces verbaal van oplevering door partijen ondertekend wordt, zal het zonder voorbehoud betalen van de factuur als proces verbaal van eindoplevering gelden. 
 15. Elk bedrag dat onbetaald blijft op zijn vervaldag, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling rente geven berekend op basis van de Belgische wettelijke intrestvoet vermeerderd met 2 %, met een minimum intrestvoet van 12 %.
 16. In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag zonder ernstige redenen, wordt, na vergeefse ingebrekestelling, het factuurbedrag verhoogd met 12 % met een minimum van EUR 100,00 en een maximum van EUR 1500,00 zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.
 17. De niet – betaling op de vervaldag van één enkele factuur, maakt het verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet vervallen facturen, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.
 18. Wanneer de klant nalaat zijn verbintenissen uit te voeren, kan de overeenkomst van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden worden, onverminderd onze rechten op alle schadevergoedingen en intresten. De wilsuiting hiertoe per aangetekend schrijven door ons zal hiervoor volstaan.
 19. Indien ons vertrouwen in de kredietwaardigheid van de klant geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de klant en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen, die het vertrouwen in de goede uitvoering van de door de klant aangegane verbintenissen  in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behouden wij ons het recht voor,  zelfs indien  de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden verzonden, de gehele bestelling of een gedeelte ervan of de uitvoering van de werken op te schorten en van de klant geschikte waarborgen te eisen. Indien de klant weigert hierop in te gaan, behouden wij ons het recht voor de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren of de overeenkomst van rechtswege te verbreken, dit zonder ingebrekestelling, zonder opzegtermijn of zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. Dit alles onverminderd onze rechten op alle schadevergoedingen en intresten.
 20. EIGENDOMSVOORBEHOUD: De goederen blijven eigendom van RENOFORT tot de volledige betaling van de prijs. Alle risico’s zijn ten laste van de klant. De betaalde voorschotten blijven RENOFORT verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop.
 21. Als wederzijdse garantie en verbintenis tot snelle geschillenregeling door arbitrage, is de B.A.I. (Belgische Arbitrage Instelling) belast met de aanstelling van scheidsrechters welke bevoegd zullen zijn elk geschil definitief te beslechten conform haar werkingsreglement, dat kosteloos kan bekomen worden bij de B.A.I., Lieven Bauwensstraat 20 te 8200 Brugge (tel. 050/32 35 95 en fax 050/31 37 34). Deze clausule maakt integraal deel uit van de algemene voorwaarden en vervangt alle hiermee strijdige bevoegdheidsclausules.
 22. CLAUSULE VAN OVERDRACHT VAN SCHULDVORDERING: Ingeval de klant de aan RENOFORT toebehorende goederen, zelfs verwerkt, overdraagt hetzij door verkoop hetzij onder een andere vorm van overdracht, brengt dit van rechtswege de overdracht met zich mee van de schuldvordering op zijn eigen medecontractant aan RENOFORT zodat RENOFORT in geval van niet-betaling over een rechtstreeks vorderingsrecht beschikt ten aanzien van de klant.
 23. Eventuele nietigheid of ongeldigheid van een van de vermelde clausules of onderdelen van de clausules heeft geen invloed op de geldigheid van de andere gedeelten. Alle overeenkomsten worden geacht te zijn afgesloten op het adres van de maatschappelijke zetel van RENOFORT.

Extrait des conditions generales

 1. Les offres faites par nous sont sans engagement ni obligation.
 2. Toutes les marchandises doivent être enlevées du magasin à Wevelgem, au plus tard trois jours après confirmation du délai de livraison. Expéditions éventuelles franco se font aux risques et périls de l’acheteur. Les marchandises ne sont assurées pour compte du client que sur demande formelle et écrite par le client et insérée dans le contrat de vente.
 3. Les délais de livraison ou d’exécution indiquées par nous, ne nous engagent point et ne sont communiqués qu’à titre de renseignement. Le dépassement de ces délais par nous ne peut jamais nous obliger à une indemnisation quelconque et ne libère pas le client de ses obligations.
 4. Toutes les informations et conseils sont communiquées en toute bonne foi, sans offrir toutefois une quelconque garantie. L’application, l’utilisation et la manipulation des produits étant effectuées hors de notre contrôle, elles relèvent de la responsabilité de l’utilisateur/la personne en charge de l’application. Dans l’éventualité où Renofort devrait être néanmoins tenue responsable du dommage encouru, les dommages-intérêts seront toujours limités à la valeur des marchandises livrées.
 5. Toutes les risques de détérioration ou péril des marchandises sont transférées à l’acheteur à partir de la conclusion d’une convention.
 6. En cas d’annulation unilatérale du contrat par le client, l’acheteur devra indemniser 30% du prix total.
 7. Si après la conclusion d’une convention, des modifications interviennent quant au prix des matières primaires, valeurs monétaires, prélèvements légaux, droits d’importation ou de facture, ou autres droits ou impôts, ces modifications donneront lieu, si nous le souhaitons, à un règlement approprié.
 8. Toutes réclamations relatives aux marchandises vendues  ou  aux  travaux  exécutés  par nous, doivent être introduites auprès de nous, par lettre recommandée, endéans la huitaine après livraison ou exécution, pour autant qu’il n’en été fait usage ou cette marchandise n’a subi aucun traitement.
 9. Les réclamations, plaintes ou le fait de ne pas recevoir de garanties écrites sur nos produits en temps utile, ne représentent pas un motif de report des paiements.
 10. L’acceptation de traites pour le paiement par nous, ne sera pas considérée comme entraînant novation. Ainsi nos conditions générales sont applicables dans le cas échéant sans exceptions. Tous les frais d’encaissement de ces traites sont à charge du client.
 11. Sauf stipulation contraire en écrite, nos factures sont payables 30 jours date facture.  Tous les frais financiers ou bancaires sont à la charge du client.  La livraison définitive a lieu à la fin des travaux; si aucun procès-verbal de livraison a été signé par les parties le paiement de la facture sans réserve passe pour le procès-verbal de livraison définitive. 
 12. Toute somme non payée à l’échéance porte le plein droit et sans mise en demeure intérêt au taux d’intérêt légal belge majoré de 2 %, avec un taux d’intérêt de 12 % minimum.
 13. En cas de non-paiement du montant intégral ou partiel de la facture à l’échéance
  sans aucun motif valable, et après une mise en demeure infructueuse, la facture dû sera augmenté de 12 % avec un minimum de EUR 100,00 et un maximum de EUR 1500,00 même si des termes de délais sont accordés.
 14. Le non-paiement d’une seule facture à son échéance rend exigible de plein droit le solde dû sur toutes les autres factures, même non échues.
 15. En cas d’inexécution par le client de ses obligations, la convention pourra être résolue de plein droit sans mise en demeure, et ce sans préjudice de nos droits à tous dommages  et intérêts. Notre volonté sera suffisamment manifestée par l’envoi d’une lettre recommandée.
 16. S’il nous apparaît que le crédit du client se détériore, notamment s’il y a des mesures d’exécution judiciaire prises contre le client et/ou en cas d’événements qui mettent en question la bonne exécution des engagements pris ou les rendent impossible, nous  nous réservons le droit, même si les marchandises ont déjà été totalement ou partiellement expédiées, de suspendre totalement ou partiellement la convention et d’exiger les garanties nécessaires. En cas de refus du client, nous nous réservons le droit d’annuler entièrement ou partiellement la convention, ceci sans constitution en demeure, sans  délai de préavis et sans aucun engagement de notre part à des dommages . Tout ceci sans préjudice de nos droits à tous dommages et intérêts.
 17. CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE.
  Nous nous réservons la propriété des marchandises jusqu’au complet paiement. Les risques sont à charge du client. Les acomptes pourront être conservés pour couvrir les pertes éventuelles à la revente.
 18. A titre de garantie et d’engagement réciproques d’une résolution de litiges rapide par arbitrage, l’Institution Belge d’Arbitrage I.B.A. est chargée de la désignation des arbitres qui seront compétents pour régler chaque litige émanant du présent contrat, de façon définitive et conformément à son règlement de fonctionnement qui peut être obtenu  gratuitement à I.B.A., Lieven Bauwensstraat 20 à 8200 Bruges (tél. 050/32 35 95 et fax. 050/31 37 34). La présente clause remplace toutes clauses de compétence contraires.
 19. CLAUSE DE CESSION DE CREANCE: En cas de traitement ou de transfert soit par vente soit par une autre forme de transfert par le client des marchandises appartenant à RENOFORT, le client cède de plein droit à RENOFORT à partir d’aujourd’hui toutes les créances de son propre cocontractant de sorte que RENOFORT dispose d’un droit de réquisition direct à l’égard du client en cas de non-paiement.